Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelserne er senest opdateret d. 22. juni 2021

1. Anvendelse

1.1 Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser er gældende ved alle leverancer fra Priess A/S (herefter “Sælger”) til kunden (herefter “Køber”), medmindre andet er udtrykkeligt aftalt.

2. Fremmede gods

2.1 Gods, som overlades Sælger til bearbejdning, reparation, indføjelse, installation m.v., eller andet Køber tilhørende materiale, der er overladt til Sælger, opbevares for Købers regning og risiko. Sælger fraskriver sig således ethvert ansvar for bortkomst eller beskadigelse, og Køber må selv drage omsorg for eventuel forsikringsdækning.

2.2 Tilsvarende gælder det for fremmed gods, som Sælger på foranledning af Køber skal medsende sammen med et produkt solgt af Priess, at kunden selv bærer risikoen for bortkomst, beskadigelse og forsinkelse under transport fra Priess, og selv må drage omsorg for eventuel forsikringsdækning.

2.3 I det omfang Sælger på Købers foranledning skal montere eller installere fremmed gods, vil det ligeledes ske uden ansvar for Sælger. Køber er desuagtet forpligtet til enten at forsyne Sælger med en udførlig, skriftlig vejledning eller til at vejlede udførligt ved personligt fremmøde på monterings-/installationstidspunktet og -stedet.

3. Tilbud og accept

3.1 Kun skriftlige tilbud er gældende for Sælger. Tilbud er gældende i 30 dage. Alle tilbud er uforbindende og betinget af efterfølgende accept i form af ordrebekræftelse.

4. Priser

4.1 Opgivne priser er baseret på de på tilbudstidspunktet/ordrebekræftelses- tidspunktet gældende priser og omkostninger, herunder materialepriser, lønninger samt andre fremstillingsomkostninger. Ændringer i de nævnte priser og omkostninger – herunder også ændrede eller nye skatter og afgifter – frem til leveringen, berettiger Sælger til at regulere de tilbudte/bekræftede priser tilsvarende.

5. Betaling

5.1 Betaling skal ske netto kontant. Ved for sen betaling påløber rente fra forfaldsdagen med 2 % pr. løbende måned.

5.2 Såfremt Køber misligholder betalingsbetingelsen, er Sælger berettiget til at indstille sin opfyldelse af alle øvrige ordrer fra Køber. Betales restancen ikke inden en af Sælger fastsat yderligere kort frist, er Sælger berettiget til at ophæve samtlige indgåede aftaler med Køberen.

5.3 Køber er hverken berettiget til at holde nogen del af det fakturerede beløb tilbage eller til at foretage modregning i nogen del af det fakturerede beløb, medmindre Sælger skriftligt har accepteret det.

5.4 Ordrer under 3000 kr. ekskl. moms pålægges et ekspeditionsgebyr på 500 kr. ekskl. moms.

5.5 Sælger forbeholder sig ret til før levering at afkræve garanti for betaling eller betaling forud.

6. Levering og leveringstid

6.1 Levering af varer fra Sælger sker i henhold til INCOTERMS 2010 EX WORKS Sælgers adresse i Vinderup. Varer leveres i standardemballage.

6.2 Leveringstiden regnes fra den dag, hvor Sælger har modtaget fuldstændige oplysninger om ordrens effektuering, herunder alle nødvendige tekniske detaljer og formaliteter.

6.3 Alle leveringsdatoer er omtrentlige. En forsinkelse kan aldrig være væsentlig, før der er forløbet mindst 30 dage fra aftalt leveringsdato.

6.4 Ved levering på EU paller beregnes et særskilt gebyr. Paller tages retur til 85 % af debiteret pris.

7. Ejendomsforbehold

7.1 Sælger forbeholder sig ejendomsretten til det solgte, indtil betaling har fundet sted.

8. Force majeure

8.1 I tilfælde af force majeure, hvortil henregnes strejke, lockout, brand, oversvømmelse, større maskinskader, omfattende driftsforstyrrelser, krigstilstand, ind- og udførselsforbud, beslaglæggelse, myndighedernes foranstaltninger, ishindring, havari og forlis, forsinkelser under transport, udebleven eller fejlagtig leverance fra underleverandører, råvare- eller energimangel, eller andre hændelser, hvorover Sælger ikke er herre, er Sælger berettiget til at udskyde eller annullere en ordres effektuering. Køber kan hverken i tilfælde af udskudt effektuering eller annullation kræve skadeserstatning eller fremsætte noget krav i øvrigt mod Sælger.

9. Reklamation og forældelse

9.1 Køber er forpligtet til at undersøge leverede varer straks efter modtagelsen.

9.2 Reklamation skal fremsættes skriftligt og for synlige mangler samt mangler, der burde være opdaget ved Købers undersøgelse af varen, jf. pkt. 8.1, senest 8 dage fra fakturadato eller leveringsdato, såfremt denne ligger senere. I øvrige tilfælde skal reklamation ske senest 8 dage efter, at køber blev bekendt med det forhold, der gav anledning til reklamationen. I modsat fald kan der ikke tages hensyn til reklamationen.

9.3 Sælgers ansvar for mangler, jf. nedenfor punkt 9.2 og 9.3, bortfalder i øvrigt, såfremt Sælger ikke har modtaget reklamation fra Køber senest 1 år efter varens levering.

10. Ansvar

10.1 I tilfælde af forsinkelse, der kan tilregnes Sælger, er Sælger ansvarlig for Køberens dokumenterede tab som følge af forsinkelsen i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler. Der ydes dog ingen erstatning for Køberens eventuelle driftstab, tab af avance eller andet indirekte tab, herunder tab som følge af Købers retsforhold til tredjemand, ligesom erstatningen er begrænset, således at erstatningen ingensinde kan overstige den aftalte købesum for de forsinkede varer.

10.2 Såfremt der forekommer mangler ved det leverede, som kan gøres gældende overfor Sælgers, er Sælger efter eget valg berettiget til at foretage udbedring eller omlevering, såfremt dette sker senest 30 dage efter, at Køber overfor Sælger skriftligt har foretaget rettidig reklamation over den pågældende mangel på en sådan måde, at Sælger har mulighed for at tage stilling til, om Sælger ønsker at udbedre eller omlevere. Såfremt det leverede af Køber er bragt udenfor Danmark, er Køber forpligtet til enten for egen regning at transportere det leverede til Danmark eller at betale samtlige Sælgers ekstra omkostninger ved at udbedre udenfor Danmark. Såfremt Sælger foretager udbedring eller omlevering, er Køber ikke berettiget til i øvrigt at rejse noget krav mod Sælger som følge af de konstaterede mangler. Såfremt Sælger ikke foretager udbedring eller omlevering, er Sælger forpligtet til at svare erstatning efter dansk rets almindelige regler. Der ydes dog ingen erstatning for Købers evt. driftstab, tab af avance eller andet indirekte tab, herunder tab som følge af Købers retsforhold til tredjemand, ligesom erstatningen er begrænset til et beløb svarende til omkostningerne ved at udbedre manglen ved det leverede, dog maximalt et beløb svarende til den aftalte købesum.

10.3 Tab, udgifter eller omkostninger forbundet med at hjemtage, genbestille, reparere, bortfjerne eller træffe tilsvarende foranstaltninger med mangelfulde produkter eller produkter, hvori Sælgers produkter er gjort til en bestanddel, kan ikke gøres gældende overfor Sælger.

10.4 Sælger fraskriver sig ethvert produktansvar, der ikke følger af de præceptive regler i Produktansvarsloven. Specielt fremhæves det, at Sælger ikke er ansvarlig for driftstab, tab af avance eller andet indirekte tab, herunder tab som følge af Købers retsforhold til tredjemand. I den udstrækning Sælger måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er Køber forpligtet til at holde Sælger skadesløs i samme omfang, som Sælgers ansvar er begrænset efter det ovenfor anførte. Køber er pligtig til at lade sig sagsøge ved samme domstol, som behandler produktansvarssagen mod Sælger.

11. Tegninger og beskrivelser

11.1 Alle oplysninger om vægt, dimension, kapacitet, pris, tekniske og andre data anført i kataloger, datablade, annoncer, billedmateriale og prislister er omtrentlige, og er kun bindende i det omfang, der udtrykkeligt henvises til dem.

11.2 Alle fremsendte tegninger og beskrivelser forbliver Sælgers ejendom, og må ikke uden tilladelse kopieres, reproduceres, overgives til eller på anden måde bringes til tredjemands kundskab.

12. Afprøvning

12.1 Visse af Sælgers produkter inspiceres og standard afprøves på sælgers fabrik før afsendelse, og et afprøvningscertifikat for sådanne produkter medleveres på forlangende. For andre produkter kan Sælger mod betaling foretage og medlevere en færdig testrapport.

13. Voldgift og lovvalg

13.1 Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med disse salgs- og leveringsbetingelser, og som i det hele taget måtte opstå mellem Køber og Sælger, herunder tvister vedrørende aftalers eksistens eller gyldighed, skal afgøres ved voldgift ved Voldgiftsinstituttet efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom, som er gældende ved indledningen af voldgiftssag. Dansk ret, med undtagelse af de danske, internationale lovvalgsregler, finder anvendelse ved enhver tvist mellem Køber og Sælger.

Download salgs- og leveringsbetingelser

Kolofon

Kontaktoplysninger

Hovedkontor/fabrik
Priess A/S
Sevelvej 51
DK-7830 Vinderup

Tel.: +45 9744 1011
Fax: +45 9744 2868
priess@priess.dk

Kontakt Bogholderi
faktura@priess.dk

Salgskontor Aalborg
Niels Jernes Vej 6A
DK-9220 Aalborg Ø

CVR nr.: 12279000

Eksport VAT nr.: 16516295

Ejerforhold/ledelse

Priess A/S ejes af Alfred Priess Holding A/S.

Thomas Rohde (Administrerende Direktør, CEO)
Niels Brøker (Økonomichef, CFO)

Bankoplysninger

IBAN: DK2071180001725236
BIC/SWIFT: SYBKDK22

Ansvar for indhold

Indholdet af disse sider er skabt og udvalgt med stor omhu. Priess A/S kan ikke holdes ansvarlig for eller garantere nøjagtighed, fuldstændighed eller aktualitet af indhold.

Copyright

De ansatte hos Priess A/S opgiver de oplysninger og data der er angivet på dette websted. Alle rettigheder er relaterede oplysninger og data der er gyldige under beskyttelse af de nuværende love. Med mindre andet er angivet er alt indhold:
© Priess A/S – Alle rettigheder forbeholdt.
Tilladelse til at kopiere eller gengive dele af databasen er betinget af fuld kildeangivelse.

Privatlivspolitik & ansvar for links

Dette websted bruger cookies som bruges til bl. a. anonym trafikmåling. Ved at bruge hjemmesiden accepteres Priess’ brug af cookies. Læs mere om vores brug af cookies her.

Dette websted indeholder links til eksterne websteder. Priess A/S har intet ansvar for indholdet af eksterne links, og kan ikke bevidne rigtigheden af oplysninger fra linkede hjemmesider. Operatørerne af linkede websteder har eneansvar for indholdet af disse. Links til eksterne hjemmesider repræsenterer eller afspejler ikke Priess A/S, dets ansatte eller de produkter der er vist på webstedet.

LÆS MERE HER: Priess A/S privatlivspolitik

Databeskyttelseserklæring ved brug af Google Analytics

Denne hjemmeside bruger Google Analytics, en tjeneste for webanalyse leveret af Google Inc.(”Google”). For yderligere informationer henvises til:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=da